Δ. Σπαθάρας – τ. Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών
Η έννοια του συνόλου επινοήθηκε σχετικά πρόσφατα, στο τέλος του 19ου αιώνα. Παρόλα αυτά η Θεωρία Συνόλων είναι πια ένα πανταχού παρόν τμήμα των Μαθηματικών. Για τη διδασκαλία τους στην Α’ τάξη Λυκείου, χρήσιμα είναι τα παρακάτω: